Agenda 2023

Agenda 2023

11.3.2023 Bamschnettkur

17.3.2023 Generalversammlung

20.4. - 23.4. Ausfluch Tulpen, Windmühlen und ein "Hausboot"

11.5.2023 Blummeverkaf

16.6.2023 Mammendagsfeier - fête des mères

14.10.2023 Hiescht a Wäifest matt der Bigband Art of Music organiséiert vum GaH Wecker an dem Club des Jeunes Biwer - soirée avec la Bigband Art of Music organisé par le GaH Wecker et le Club des Jeunes

Concours Village Fleuri 2023 an 2024 an der Gemeng Biwer