Programm 2024

27.03.2024 Generalversammlung GaH Wecker

11.05.2024 Blummeverkaf

31.05.2024 Mammendagsfeier

18.10.2024 Catering Repair Café

Village Fleuri matt dem Biwer Gaart an Heem

Ausfluch ass en cours

Adventsfenster falls déi Aktioun erem gemach gett